Szkolenie nt.: Zmiany w Karcie Nauczyciela 2018 r. (szkolenie nr 302) - 12.02.2018 r.

12.01.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:
Zmiany w Karcie Nauczyciela 2018 r. (szkolenie nr 302)

Program:

 1. Ocena pracy
  • kryteria
  • procedury
  • terminy
  • ocena pracy dyrektora
  • regulamin dokonywania oceny pracy
 2. Awans zawodowy
  • mianowanie z mocy prawa
  • wydłużenie stażu w awansie zawodowym
  • likwidacja oceny dorobku zawodowego
  • przerwy między awansem zawodowym
  • awans nauczycieli zwolnionych ze stażu
  • komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne
  • dodatkowy staż
 3. Zatrudnianie nauczycieli
  • zatrudnienie nauczyciela stażysty
  • zaświadczenie o niekaralności – zmiany
  • podstawa zatrudnienia w szkołach i placówkach prywatnych
  • zatrudnianie asystentów nauczyciela
  • likwidacja przeniesienia z art. 19 KN
  • zmiany w zasadach ograniczania wymiaru zajęć
  • nowy limit dopuszczalnego okresu niezdolności do pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
 4. Wynagradzanie
  • dodatek za wyróżniającą pracę
  • likwidacja zasiłku na zagospodarowanie
 5. Czas pracy
  • ustalenie pensum dla niektórych grup nauczycieli (specjaliści, nauczyciele wspomagający)
  • ujednolicenie zasad obliczania „pensum łączonego” dla nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach
  • godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej
  • czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych
 6. Uprawnienia socjalne
  • ZFŚS dla emerytów w przypadku przekazania prowadzenia szkoły
  • likwidacja dodatków mieszkaniowych i części uprawnień socjalnych nauczycieli
  • Okres przejściowy
 7. Urlopy wypoczynkowe
  • urlopy kadry kierowniczej w szkołach i placówkach feryjnych
  • urlop nauczycieli łączących pracę w placówkach feryjnych i nieferyjnych
  • urlop uzupełniający po urlopie dla poratowania zdrowia
  • przesunięcie terminu urlopu w placówkach nieferyjnych
 8. Uprawnienia rodzicielskie
  • obniżenie wymiaru etatu w ramach uprawnienia do urlopu wychowawczego nauczyciela
  • opieka na dziecko w wieku do lat 14 u nauczycieli
 9. Urlop dla poratowania zdrowia
  • przesłanki nabycia prawa do urlopu
  • cel urlopu
  • tryb udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
 10. Okres przejściowy
  • ocena pracy nauczyciela – od kiedy nowe zasady
  • awans zawodowy nauczycieli
  • obliczanie dopuszczalnego okresu niezdolności do pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
  • wdrażanie nowego terminu wypłaty wynagrodzenia
  • wprowadzanie dodatku za wyróżniającą ocenę pracy
  • zasiłek na zagospodarowanie  - do kiedy można go uzyskać
  • urlop uzupełniający dla kadry kierowniczej
  • urlop dla poratowania zdrowia – kiedy wg dotychczasowych zasad


Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

Data i godzina realizacji szkolenia: 12.02.2018 r., godz. 10:00-15:00

Prowadzący: prawnik Dariusz Dwojewski

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 230 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 26.01.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |