Szkolenie nt.: Implementacja wymogów RODO w jednostkach oświaty - 16 lub 17.05.2018 r.

10.05.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Implementacja  wymogów  RODO w jednostkach oświaty

Data i godzina realizacji szkolenia: termin do wyboru

16.05.2018 r., godz. 15:00 (środa) lub 17.05.2018 r. godz. 15:00 (czwartek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia  jest zapoznanie kadry kierowniczej/pracowników oświaty z nowymi przepisami oraz przygotowaniem się do wdrożenia wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO). Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują informację jaki zakres obowiązków spoczywa na instytucjach w zakresie ochrony danych osobowych. Omówiona zostanie dokumentacja oraz  procedury, które każda instytucja oświaty powinna wdrożyć by wypełnić obowiązki wskazane w rozporządzeniu RODO.

Korzyści ze szkolenia:

 • poprawa bezpieczeństwa w jednostce oświaty poprzez zwiększenie standardów ochrony danych osobowych
 • zapoznanie się z zagadnieniami w dziedzinie problematyki ochrony danych osobowych wrazz otrzymaniem praktycznych zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego przetwarzania danych osobowych,
 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu zabezpieczania dokumentacji zawierającej dane osobowe,
 • zdobycie umiejętności umożliwiających opracowanie i wprowadzenie dokumentacji niezbędnej przy przetwarzaniu danych osobowych.

 

Połączenie teorii z praktyką: spotkania stacjonarne to warsztat pracy z dokumentami
i wzorcami niezbędnymi (krytycznymi) przy stosowaniu ochrony danych osobowych.

Możliwość nabycia/poszerzenia kompetencji zawodowych w krótkim czasie.

Gwarancja jakości - nad szkoleniem czuwa doświadczony praktyk w zakresie ochrony danych osobowych oraz audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Uczestnicy otrzymają zestaw niezbędnej (krytycznej) dokumentacji dot. bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, którą po dostosowaniu do specyfiki swojej placówki będzie można wdrożyć.

Adresaci:

 • Dyrektorzy/wicedyrektorzy
 • Pracownicy odpowiedzialni za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi, w tym jako pełnomocnicyds. ochrony danych.
 • Nauczyciele/Pracownicy przetwarzający dane osobowe

Metodyka szkolenia/treści programowe:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych.

Prowadzący:  Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in. z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację, oraz sporządzając opinie prawne. Posiada specjalistyczną wiedzę  z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowychw  informatyce, bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,  audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

Program:

15:00- 16:30 BLOK TEMATYCZNY nr 1

 • Przetwarzanie danych osobowych – zasady, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.
 • Ochrona danych osobowych pod kątem realizacji obowiązków informacyjnych
  w jednostkach oświaty oraz podczas wykonywania obowiązków pracowniczych
 • Ochrona danych osobowych w kontekście umów zawieranych w wyniku przeprowadzonych przetargów, rozeznań rynku.
 • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych.
 • Różnice w ochronie danych osobowych w zależności od formy ich przetwarzania.
 • Ochrona danych osobowych w tym prawa do prywatności w kontekście udzielania informacji publicznej.
 • Ochrona danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa informacji oraz ochrony informacji niejawnych.
 • Ochrona danych osobowych a funkcjonowanie mechanizmu sygnalizacyjnego.
 • Ochrona danych osobowych, w tym prawa do prywatności w kontekście udzielania informacji publicznej.
 • Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych. Nowe regulacje unijne (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych GDPR)
 • Organ nadzorczy (GIODO) - nowa rola, status, zadania i uprawienia.
 • Najważniejszych różnice między RODO a ustawą o ochronie danych osobowych.

16:40- 17:30 BLOK TEMATYCZNY nr 2

 • Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa: - zakres obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) - zmiany w polskim prawie po wejściu w życie przepisów RODO z dniem 25 maja 2018 roku - kwestie do uregulowania przez krajowe prawodawstwo, a nie uregulowane przez RODO - podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  w rozporządzeniu
 • Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu.
 • Zasada one – stop – shop.
 • Nowe zasady ochrony danych osobowych: privacy by design, privacy by default, obowiązek przeprowadzania oceny wpływu procesu przetwarzania danych osobowych na prywatność (Privacy Impact Assessment), obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, zasady dotyczące profilowania oraz ochrony danych osobowych dzieci
 • Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą (np. prawo do bycia zapomnianym)

17.40:00-18:40 ZAJĘCIA WARSZTATOWE – warsztat pracy z dokumentami
i wzorcami niezbędnymi (krytycznymi) przy stosowaniu ochrony danych osobowych
w jednostkach oświaty

 

18:50-19:30 BLOK TEMATYCZNY nr 3

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a unijny Inspektor Ochrony Danych
  (wprowadzany przez RODO).
 • Omówienie nowej roli i statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer) – następcy ADO.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: - administracyjne kary pieniężne - warunki ich nakładania i wysokość, - odszkodowanie za poniesioną szkodę,
 • Jak przygotować organizację do nadchodzących zmian – procedury, informowanie pracowników.
 • Dokonywanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych.

Koszt szkolenia: 1 osoba –150  zł    

Liczba miejsc ograniczona

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 14.05.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |