Szkolenie nt.: Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora - 16.11.02018 r.

12.10.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Moduł I - Odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektorów

1.         uchybienia przeciwko porządkowi pracy

-           przykłady uchybień

-           rodzaje kar porządkowych

-           tryb nakładania kar porządkowych

-           tryb wnoszenia sprzeciwu i odwoływania się do sądu pracy

-           zacieranie kar porządkowych

2.         uchybienie godności zawodu nauczyciela czyli odpowiedzialność dyscyplinarna

-           przykłady uchybień godności zawodu nauczyciela w związku z naruszeniem art. 6 Karty Nauczyciela

-           rodzaje kar dyscyplinarnych

-           tryb postępowania dyscyplinarnego

-           zacieranie kar dyscyplinarnych

-           funkcjonowanie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

-           obowiązek zasięgania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

3.         odpowiedzialność karna

-           przykłady przestępstw według kodeksu karnego które mogą być skutkiem niedopełnienia obowiązków nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom

-           przykłady łączenia odpowiedzialności karnej nauczyciela z odpowiedzialnością  porządkową, dyscyplinarną i cywilną

4.         odpowiedzialność cywilna

-           przykłady odpowiedzialności cywilnej

-           odpowiedzialność materialna rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci na terenie placówki

5.         wypadek ucznia- odpowiedzialność nauczycieli na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustawy Prawo oświatowe

-           definicja wypadu uczniowskiego

-           świadczenia wynikające z roszczeń rodziców  w postępowaniach cywilnych

-           odpowiedzialność organu prowadzącego za wypadki uczniowskie - wypłacanie zadośćuczynień i odszkodowań

-           odpowiedzialność dyrektorów i nauczycieli za niezapewnienie należytego bezpieczeństwa powierzonych uczniów w tym odpowiedzialność za prawidłową organizację wycieczek szkolnych

6.         odpowiedzialność materialna

7.         odpowiedzialność za powierzone mienie

 

Moduł II Mobbing i dyskryminacja

1.         Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji

2.         Mobbing w miejscu pracy - przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu- przykłady zachowań mobbingowych

3.         Różnice między mobbingiem a dyskryminacją

4.         Odpowiedzialność dyrektora - możliwe roszczenia i odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji (ciężar dowodów w sprawach o mobbing i dyskryminację)

 

Moduł III – Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z respektowania zapisów Ustawy „Prawo rodzinne i opiekuńcze” oraz innych ustaw

1.         Obowiązki rodziców względem własnych dzieci i szkoły uwarunkowane w obowiązujących dekretach prawnych

2.         Rodzice biologiczni, opiekunowie prawni i faktyczni, sytuacja prawna eurosierot

3.         Wiek dziecka, a odpowiedzialność prawna rodziców

4.         Konflikty z rodzicami- przykłady procedur w sytuacjach kryzysowych

5.         Stosowanie przez nauczycieli zasady bezstronności w kontaktach z rodzicami- zakres informacji udzielanych na temat ucznia rodzicom będącym w separacji lub po rozwodzie

6.         Procedura rozpatrywania skarg i wniosków – prawa i obowiązki rodziców w tym zakresie. Kwestia rozpatrywania donosów i anonimów

 

Moduł IV- Praktyczne aspekty stosowania w szkole RODO wraz z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych

1.         Dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców- obowiązki dyrektora i nauczycieli w tym zakresie

2.         Ochrona danych szczególnej kategorii

3.         Właściwe stosowanie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych- rozpowszechnianie wizerunku uczniów i nauczycieli, prawa autorskie, a prace  uczniów.

4.         Organizacja zebrań z rodzicami z zachowaniem zasad nienaruszających RODO

5.         Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych

6.         Przykłady uchybień w zakresie stosowania obu ustaw- sankcje za nieprzestrzeganie przepisów prawa

 

Moduł V- Ochrona nauczycieli jak funkcjonariuszy publicznych

1.         Ochrona nauczycieli na podstawie art.63 KN

2.         Przykłady przestępstw przeciwko funkcjonariuszom publicznym

3.         Orzecznictwo sądowe w tym zakresie - przykłady

 

Moduł VI - Casusy prawne wyczerpujące tematykę wszystkich rodzajów odpowiedzialności poruszanych w trakcie szkolenia. Przykłady orzecznictwa sądowego w/w zakresie

 

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

 

Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2018 r. (piątek), godz. 9.30 – 14.30

 

Prowadzący: Beata Florek

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 115 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 05.11.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl   lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |