Szkolenie nt.: Czynnościowe nauczanie matematyki metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej - 10.12.2018 r.

30.10.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Czynnościowe nauczanie matematyki
metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej

Bloki tematyczne:

1. Trudności a niepowodzenia. Ich istota, przyczyny i mechanizmy. Przebieg procesu uczenia się dzieci w
2. różnych obszarach działalności przedszkola.

3. Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

4. Rytmy. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.

5.Klasyfikacja – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci – liczenie.
6. Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.
7. Dodawanie i odejmowanie oraz rozdzielanie po kilka.

8. Mierzenie długości, ważenie, mierzenie płynów.

9. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.

 

Adresaci:  Zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia: 5 godziny dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 10.12.2018r., godz. 16.30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 15.11.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |