Szkolenie nt.: ZFŚS w 2018 r. z uwzględnieniem RODO - 7.12.2018 r.

05.11.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

ZFŚS w 2018 r.  z uwzględnieniem RODO

 

Korzyści  i cele szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2018 r. w tym w zakresie RODO
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

Adresaci szkolenia:  dyrektorzy, wicedyrektorzy, członkowie Komisji Socjalnych ZFŚS, pracownicy rozliczających ZFŚS, osoby z ramienia Pracodawcy

I blok  zmiany przepisów w 2018 r.  1,5 godz.

 1. RODO a funkcjonowanie ZFŚS:
 • Nowe przepisy od 25 maja 2018 r. i ich wpływ na funkcjonowanie ZFSS;
 • Wzór oświadczenia o dochodach a RODO
 • Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych;
 • Dostęp do danych ZFŚS – kto jest uprawniony?
 1. Zmiany przepisów od 2018 r. mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS:
 • Podniesienie kwoty zwolnienia z podatku PIT z 380 do 1000,00 zł.;
 • Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach;
 • Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT
 • Nowa wysokość odpisów w 2019 r.  zasady wyliczania


II blok  aktualne problemy  1,5 godz.

1.    Zmiany od 2017 r.:

 • Zasady tworzenia ZFŚS – brak obowiązku dla pracodawcy zatrudniającego do 50 pracowników;
 • Tworzenie ZFŚS na wniosek związku zawodowego – procedura ustalania;
 • Nowe zasady dokonywania odpisu w przypadku pracowników młodocianych;
 • Odpis na niezmienionym poziomie – dla kogo?
 • Fakultatywne tworzenie ZFŚS – skutki praktyczne;
 • Przepisy przejściowe – termin wejścia w życie zmian.

           
     2.   Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS:

 • Kwota 500+ a obliczanie dochodu
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach;
 • Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.

           
    III blok  zagadnienia ogólne  2 godziny

1.    Zasady tworzenia ZFŚS:

 • obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
 • zwolnienia z obowiązku;
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
 • zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 •  Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie;

 

2.    Funkcjonowanie ZFŚS:

 • zasady odpisu na ZFŚS;
 • obliczanie osób zatrudnionych w 2016 r. - czy ma znaczenie?
 • wysokość odpisu;
 • czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe;
 • rozliczanie odpisów lat poprzednich;
 • obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
 • możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę;

 

 1. Regulamin ZFŚS:
 • podstawowe zapisy;
 • możliwe wydatkowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy;
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
 • zmiany Regulaminu.

 

4.    Zasady wydatkowania ZFŚS:

 • kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS;
 • komisja socjalna i jej funkcjonowanie;
 • przekazania pieniężne;
 • zapomogi;
 • pomoc rzeczowa;
 • wczasy pod gruszą;
 • bilety do kina, teatru, basen;
 • paczki dla dzieci;
 • pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprezy integracyjnej
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

 

5.    Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad:

 • uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
 • pojęcie wspólnego dochodu;
 • zaświadczenia o zarobkach;
 • oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
 • problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność

 

6.    ZFŚS a ZUS:

 • zasady zwolnienia ZFŚS ze składek ZUS;
 • utrata prawa do zwolnienia;
 • obowiązek uzależnienia wypłaty świadczeń od sytuacji materialnej pracownika – problemy praktyczne

 

7.   ZFŚS a PIT:

 • zasady zwolnienia ZFŚS z podatku PIT;
 • świadczenia wypłacane z ZFŚS a problem nieodpłatnych świadczeń
 • zwolnienie z opodatkowania kwoty z ZFŚS do wartości 380,00 zł.

 

8.    Problemy praktyczne związane z ZFŚS:

 • przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę;
 • „pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • Co kontroluje ZUS?
 • Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy

 

9.    Dyskusja z uczestnikami.

Czas trwania szkolenia: 7 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 7.12.2018r., godz. 9.00 (piątek)

Prowadząca: Joanna Patyk

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 115 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 21.11.2018 r. na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |