Szkolenie nt.: Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi w świetle zmienionych przepisów - 27.11.2018 r.

06.11.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi
w świetle zmienionych przepisów

W dniu 25 lipca 2018 r. uchwalona została ustawa w istotnym stopniu zmieniająca przepisy dotychczas obowiązującej ustawy o związkach zawodowych. Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie zakresu tych zmian oraz wyjaśnienie zakresu współdziałania dyrektora ze związkami zawodowymi. Omówione zostaną sytuacje, w których konieczne jest podejmowanie współpracy z organizacjami związkowymi w zakresie zbiorowego prawa pracy (uzgadnianie, opiniowanie regulaminów tworzonych w placówkach oświatowych). Przedstawiony zostanie także zakres uprawnień związkowych wynikających z indywidualnych spraw pracowniczych (szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych, stałe i doraźne oddelegowania związkowe, konsultacje ze związkami w sprawach pracowniczych).

Program szkolenia

 1. Rodzaje organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli
  • zakładowe organizacje związkowe
  • międzyzakładowe organizacje związkowe
 2. Obowiązki informacyjne związków zawodowych
  • informowanie o liczbie członków związku w świetle najnowszych zmian
  • informowanie o przynależności związkowej (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego)
  • informowanie o osobach podlegających szczególnej ochronie
  • zakres informacji udzielanych organizacjom związkowym
 3. Zakres współpracy w zakresie zbiorowego prawa pracy
  • regulaminy pracy (m.in. zmiany czasu pracy, plan urlopów w placówkach nieferyjnych)
  • regulaminy wynagradzania
  • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • oceny pracy nauczyciela i dyrektora
 4. Współpraca ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych
  • konsultacje zamiaru wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy (z uwzględnieniem różnic między nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi)
  • obowiązki związane z nakładaniem kar porządkowych
  • przyznawanie świadczeń z ZFŚS
 5. Uprawnienia wynikające z przynależności związkowej
  • szczególna ochrona stosunku pracy
  • oddelegowania związkowe (stałe i doraźne)
  • wynagrodzenie działaczy związkowych za czas zwolnienia od pracy
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników

opracował: Dariusz Dwojewski

 

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

Data i godzina realizacji szkolenia: 27.11.2018 r. (wtorek), godz. 10:00-15:00

 

Prowadzący:
Dariusz Dwojewski – prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych. Ukończył studia III stopnia w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 19.11.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |