Szkolenie nt.: RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - 04.03.2019 r.

15.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:


RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

- problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli

- najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich

- z uwzględnieniem odrębności dotyczących gimnazjów

 

Cele kształcenia:

Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły. Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Treści kształcenia

 1. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
  1. Zasady rozwiązywania umów zawartych na czas określony
  2. Przyczyny leżące po stronie nauczyciela (w szczególności brak zdolności do pracy, długotrwała choroba, negatywna ocena)
  3. Przyczyny organizacyjne
  4. Podstawy prawne ruchu służbowego w gimnazjach i szkołach z oddziałami gimnazjalnymi – zakres stosowania Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
 2. Tworzenie arkusza organizacyjnego – procedury i terminy
  1. opiniowanie przez związki zawodowe
  2. aneksy do arkusza organizacyjnego
 3. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
  1. Postępowanie przy umowach o pracę
  2. Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
  3. Odrębności dotyczące gimnazjów
 4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
  1. Uzupełnianie etatu
  2. Przeniesienie do innej szkoły
  3. Zmiana stanowiska pracy
 5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
  1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
  2. Forma wypowiedzenia
  3. Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
  4. Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
  5. Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
 6. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
  1. Postępowanie sądowe
  2. Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
  3. Kwestia zwrotu odprawy
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

Data i godzina realizacji szkolenia: 04 marca 2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00 – 14.00

Prowadzący:
Dariusz Dwojewski – prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych. Ukończył studia III stopnia w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

Koszt szkolenia: 1 osoba – 130 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 18.02.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

 

Autor: cdnsosnowiec |