V edycja międzyszkolnego regionalnego konkursu plastycznego „Ocalić od zapomnienia” pod hasłem ”Zagłębiowskie miejsca z historią w tle”

16.04.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

V edycja międzyszkolnego  regionalnego konkursu plastycznego

Ocalić od zapomnienia”

pod hasłem

”Zagłębiowskie miejsca z historią w tle”

 

Regulamin konkursu

 

Temat konkursu: „Zagłębiowskie miejsca z historią w tle”

Forma pracy: praca płaska, format A3

Technika wykonania: dowolna

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu plastycznego pt. „Zagłębiowskie miejsca z historią w tle” mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.
 2. Organizatorami konkursu są:
 • Filia nr 13 – Maczki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec

              3.    Patronat honorowy nad konkursem sprawuje:

 • Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński

              4.    Konkurs rozpoczyna się  15 kwietnia 2019 r., a kończy się 20 maja 2019 r.

              5.    Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

              6.    Partnerzy w konkursie:

 • Rada Dzielnicy Maczki
 • Stowarzyszenie Serce Maczek
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu historii regionu.
 2. Uwrażliwienie dzieci na piękno i sztukę.
 3. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży.
 5. Twórcze spędzenie wolnego czasu.

 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs odbywać się będzie w trzech grupach wiekowych:
 • klasy I – III szkoły podstawowej
 • klasy IV-VIII szkoły podstawowej
 • klasy III gimnazjum
 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę, stanowiącą zamkniętą całość.
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim.
 4. Forma pracy: płaska praca plastyczna.
 5. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3.
 6. Prace można:
 • przesłać pocztą na adres: Filia nr 13 - Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – Ocalić od zapomnienia”, do dnia 20 maja 2019 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
 • dostarczyć osobiście do Filii nr 13 - Maczki  w godzinach jej otwarcia.
 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszenia uczestnika  (zał. nr 1)

              oraz w kartę zgłoszenia nauczyciela (zał. nr 2).

 1. Karty zgłoszeń dostępne w Filii nr 13 – Maczki lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:
 • klasy I – III szkoły podstawowej
 • klasy IV-VIII szkoły podstawowej
 • klasy III gimnazjum
 1. Jury oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, samodzielność.
 2. Szkoły o wygranej i terminie wręczenia nagród  zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
 3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu, ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec.

Postanowienia końcowe

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu odbywającego się w Filii nr 13 – Maczki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Krakowska 26, 42-217 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nazwa i nr szkoły, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika konkursu są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich, nauczycielom/opiekunom uczestników konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/ opiekunowie mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 13 – Maczki, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Krakowska 26.

Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego pod adresem www.biblioteka.sosnowiec.pl
 2. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Filii nr 13 – Maczki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26, tel. 32 292 38 89 lub mailowo na adres: f13@biblioteka.sosnowiec.pl

Karta zgłoszenia Nauczyciel

Karta zgłoszenia uczestnik

 

 

 

 

 

 

Autor: cdnsosnowiec |