Konkurs na plakat elektroniczny przedstawiający działania szkoły w ramach projektu Edukacji Regionalnej

15.05.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat elektroniczny

przedstawiający działania szkoły w ramach

projektu Edukacji Regionalnej

 

ORGANIZATOR

 1. Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Sosnowiec oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
 2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna.

 

CELE KONKURSU

 1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
 2. Zachęcenie do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
 3. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
 4. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
 5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
 6. Promocja miasta Sosnowiec.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
 2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu w dowolnym programie komputerowym, przedstawiającego działania szkoły w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna
 3. Autorami jednego plakatu może być 1-2 uczniów.
 4. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (na karcie zgłoszenia - zał. 2, wymagana jest również pieczęć dyrektora placówki zgłaszającej pracę konkursową).
 5. Każda szkoła może przesłać na konkurs dowolną liczbę plakatów.

 

WARUNKI TECHNICZNE PRAC

 1. Plakat powinien zostać wykonany techniką cyfrową przy użyciu dowolnych programów komputerowych, zapisany w postaci jednego pliku pdf lub jpg.
 2. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy muszą pochodzić z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.
 3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane

 

ZGŁOSZENIA

 1. Plakaty zapisane w formacie jpg lub pdf  wraz z wypełnioną przez opiekuna i zeskanowaną kartą zgłoszenia (zał. 2) oraz zgodą i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia 24 maja 2019 r.
 2. Oryginały załączników nr 1oraz nr 2 należy przekazać Organizatorowi najpóźniej w dniu Gali (03.06.2019 r.). Mile widziane wcześniejsze przekazanie ww. załączników do CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 lub do skrzynki CDN w Wydziale Edukacji (WED),  ul. S. Małachowskiego 3 w Sosnowcu.
 3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

KRYTERIA OCENY

 1. Przesłane na konkurs plakaty oceni powołane przez Organizatorów jury.
 2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także dwa wyróżnienia.
 3. Przy ocenie plakatów będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, wartość artystyczna.
 4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 3 czerwca 2019 na Gali podsumowującej projekt Edukacja Regionalna w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
 2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 4. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 5. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Regulamin konkursu na plakat Edukacja Regionalna 2019

Załącznik nr 1 - zgoda i oświadczenie

Załącznik nr 2- karta zgłoszeniowa

Autor: cdnsosnowiec |