Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty 1 stanowisko pracy – 1 etat

06.08.2019 | AktualnościCentrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

ul. Białostocka 17

41 – 219 Sosnowiec

 

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty

1 stanowisko pracy – 1 etat

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało m.in.:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu;
 2. prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie prawa pracy;
 3. obsługa korespondencji;
 4. obsługa spotkań, szkoleń, konferencji itp.;
 5. przyjmowanie i łączenie telefonów;
 6. ścisła współpraca z Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu;
 7. prowadzenie kalendarza spotkań;
 8. tworzenie i redagowanie pism;
 9. nadzór nad dokumentacją CDN w Sosnowcu;
 10. prowadzenie pełnej dokumentacji majątku placówki (księgi inwentarzowe);
 11. gromadzenie danych dla potrzeb kadrowo-płacowych;
 12. opisywanie dokumentów zakupowych i przekazywanie ich do CUW w Sosnowcu;
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i rozliczaniem szkoleń;
 14. prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu z podziałem na rozdziały, paragrafy;
 15. planowanie i monitorowanie realizacji budżetu i WRD;
 16. gromadzenie i przekazywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego;

 Dodatkowe obowiązki :

 • wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi sekretariatu oraz poleceń dyrektora

 

Wymagania niezbędne :

Wykształcenie: wyższe o kierunku związanym z administracją, finansami lub średnie
z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy w sekretariacie.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy w tym ustawy: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • rozporządzenia: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • wiedza na temat zadań i funkcjonowania CDN w Sosnowcu, w którym ubiega się o stanowisko,
 • predyspozycje i umiejętności kandydata: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi Pakietu MS Office, umiejętność pracy w zespole, umiejętność publicznej prezentacji, zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność, skrupulatność, systematyczność, komunikatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • warunki dotyczące charakteru pracy:
 • praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy, w rozkładzie:

poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 – 16.00

 • praca przy komputerze,
 • praca umysłowa,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 • miejsce pracy – budynek przy ulicy Białostockiej 17 w Sosnowcu,
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • brak windy,
 • pomieszczenie pracy znajduje się na 1 piętrze budynku.

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (klauzula w załączeniu)

Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko specjalisty” w terminie do 22 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 bezpośrednio osobiście w sekretariacie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,  ul. Białostocka 17  (I piętro).

 

Inne informacje:

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną, e-mailową lub za pośrednictwem poczty,
 • z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostaną zawarte dwie oddzielne umowy o pracę na czas określony (istnieje możliwość późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony).
 • oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 30.09.2019 r, a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów,
 • wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy
  al. Zwycięstwa 20 oraz tablicy informacyjnej CDN w Sosnowcu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO), informujemy, że:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu (41-200), przy ul. Białostocka 17, reprezentowane przez Dyrektora. 

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. Uchwała Nr 931/LII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 maja 2006 r. dotycząca zakresu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz nadania jej statutu,
 2. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu przetwarza dane w celu realizacji zadań działającym na podstawie Uchwały Nr 931/LII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 maja 2006 r. oraz Rozporządzenia MEN z dn. 28 maja 2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu są:

 1. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
 2. podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych. 

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

8. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych

Oświadczenie-do-celow-rekrutacji

Autor: cdnsosnowiec |