Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu SIO

29.08.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Praktyczne aspekty wprowadzania, weryfikacji i  kontroli danych  Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku.  Korelacja części oświatowej subwencji ogólnej z danymi  wprowadzonymi wg stanu na 30 września 2019 roku. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej oraz nadzór  organu prowadzącego

PROGRAM  SZKOLENIA

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • Uwarunkowania formalno - prawne
 • Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO
 • Subwencja oświatowa podział i naliczenie- czyli skąd się biorą pieniądze na utrzymanie szkół? 
 • Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów – podział i naliczanie
 • Parametry liczbowe  a  naliczenie subwencji oświatowej
 • Wagi i ich znaczenie w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej
 • Rodzaj oddziałów klasowych (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe) a naliczenie subwencji oświatowej
 • Sześciolatki (realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) a naliczenie subwencji oświatowej
 • Parametry kadrowe (poziom wykształcenia, stopień awansu zawodowego, staż pracy nauczycieli) 
  a  naliczenia subwencji oświatowej
 • Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły
 • Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK
 • Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji
 • Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej
 • Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe – wypełnianie poszczególnych modułów: Podmiot, Dane zbiorcze, Uczeń, Nauczyciel.
 • Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych
  z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
 • Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
 • Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
 • Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.

     CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: (zajęcia online)

 • Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie)
 • Raporty
 • Ankiety
 • Pomoc
 • Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych w szkole podstawowej)
 • Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach (zakres danych wprowadzanych)
 • Zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli
 • Uczeń z PESELEM, Uczeń bez  nr PESEL (cudzoziemiec)
 • Procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego numeru PESEL
 • Adres Zamieszkania ucznia
 • Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały podstawowe typu gimnazjum, oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej, odziały podstawowe typu branżowej szkoły I stopnia
 • Specyfika oddziału, Specyfiki dodatkowe, języki obce nauczane w oddziale, specyfika wielozawodowe oraz z nauczaniem języka mniejszości
 • Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu
 • Oddziały w przedszkolu (Oddział zero, Oddział poniżej zero)
 • Nauka ucznia, Obowiązek. Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki)
 • Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów)
 • Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)
 • Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę
 • Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie
 • Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego
 • Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów
 • Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego, JST obowiązek nauki
 • Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu)
 • Moduł nauczyciel- jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
 • Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek stażowy w dwóch szkołach?, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa
 • Przypisywanie obowiązków nauczycielom. Pozostałe dane. Następny stopień awansu zawodowego.
 • Moduł nauczyciel: Rejestracja nauczyciela, Rejestracja umowy nauczyciela, Tygodniowy wymiar zajęć, przypisywanie obowiązków, Nieobecności, Awans zawodowy (szkoła, placówka, JST), staż pedagogiczny, staż ogólny lista umów
 • Nadzór organu prowadzącego nad poprawnością danych przekazywanych do SIO2
 • Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych
  z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego
 • Mechanizmy weryfikacji danych
 • Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych
  w SIO2, w świetle RODO

Adresaci: dyrektorzy oraz pracownicy szkół / przedszkoli i placówek oświatowych

Daty i godziny realizacji szkoleń:

Przedszkola Miejskie: Grupa 1: 4 września 2019 r. godz. 8.00 – 12.30
                                      lub Grupa 2: 4 września 2019 r. godz. 12.30 – 17.00 (zgłoszenia do 02.09.2019 r.)

 

Szkoły Podstawowe:  Grupa 4: 19 września 2019 r. godz. 8.00 – 12.30

 

Szkoły Ponadpodstawowe oraz inne placówki: Grupa 5: 19 września 2019 r. godz. 12.30 – 17.00
                                                                               lub
Grupa 6: 20 września 2019 r. godz. 8.00 – 12.30

Grupy będą liczyły max. 25 osób.

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

 

Uczestnicy szkolenia mogą pracować na swoim sprzęcie przenośnym (laptopy, notebooki, tablety) lub pracować na sprzęcie komputerowym CDN.

 

Uczestnicy muszą posiadać login i aktualne hasło dostępowe do SIO nadane stosownym upoważnieniem

 

Koszt szkolenia: 1 osoba – 165 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 18.09.2019 r.  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy

Autor: cdnsosnowiec |