Warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”

10.09.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w warsztatach przygotowujących do realizacji

programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych
„SPÓJRZ  INACZEJ”

 

Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ  INACZEJ” może realizować tylko ten nauczyciel, który uczestniczył  w warsztacie (obecność 100%).

 

Adresaci: wychowawcy klas I - III i wychowawcy klas IV sosnowieckiej szkoły podstawowej, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy/nauczyciele klas V-VIII

Czas trwania warsztatu i terminy:

Termin szkolenia

Cześć pierwsza (sobota-wtorek)

Cześć druga (sobota-niedziela)

Termin szkolenia dla nauczycieli/pedagogów uczących w klasach I - III

Grupa 1

19-22.10.2019

----------

Termin szkolenia dla nauczycieli/pedagogów uczących w klasach IV-VIII:

Grupa 1

zmiana terminu
nowy termin b ędzie podany wkrótce

zmiana terminu
nowy termin b ędzie podany wkrótce

Grupa 2

28.09-1.10.2019

19-20.10.2019

 

Warsztat dla nauczycieli klas I - III trwa 35 godzin dydaktycznych.
Warsztaty odbędą się w czasie jednego weekendu oraz  dwóch dni roboczych w godzinach dopołudniowych.

Warsztat dla nauczycieli klas IV - VIII trwa 55 godzin dydaktycznych.

Warsztaty odbędą się w czasie dwóch weekendów oraz dwóch dni roboczych w godzinach dopołudniowych.

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach realizują w swoich klasach 20 godzin programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ  INACZEJ” (wg scenariuszy) oraz uczestniczą w spotkaniach sieci samokształcenia i doskonalenia (max.4 spotkania w roku szkolnym).

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

Koszt:

Całkowy koszt szkolenia (w tym koszt podręcznika):

Odpłatność za szkolenia:

1 osoba – wychowawca kl. I - III

415,43 zł

80 zł

1 osoba – wychowawca kl. IV - VIII

616,86 zł

110 zł

 

Warsztaty są dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 13.09.2019 r.  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Informacja dla dyrektora i nauczyciela

Program Spójrz_Inaczej_2019_09

FZ Program Spojrz_Inaczej_kl1 3_2019_09

FZ Program Spojrz_Inaczej_kl4_6_2019_09

 

Autor: cdnsosnowiec |